PUBLIKACJE - Moczydłowska Joanna

Idź do spisu treści

Menu główne:PUBLIKACJE  NAUKOWE. Wykaz do pobraniaprof. nzw. dr hab. Joanna M. Moczydłowska

Problematyka motywowania pracowników, zarządzanie zaangażowaniem
• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie energią organizacyjną, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2014, nr 4 (771), s. 3-10.


• J.M. Moczydłowska, Motywowanie jako element zarządzania kapitałem ludzkim policji – perspektywa pracowników mundurowych, [w:] Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, tom I, praca zbiorowa pod redakcją W. Kieżuna, J. Wołejszo, S. Sirko, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013, s. 59-69.

• J.M. Moczydłowska, Employees’ commitment management in the assessment of managers (based on the results of quality research), [in:] Toyotarity. People, processes, quality improvement, S. Borkowski, R. Stasiak-Betlejewska  (ed.), Aeternitas Publishing House, Alba Iulia 2013, s. 29-39, ISBN 978-606-613-079-0

• J.M. Moczydłowska, Zaangażowanie pracowników – aspekty psychologiczne i organizacyjne, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2013, nr 4 (42), s. 162-171.

• J.M. Moczydłowska Prokreatywny system motywowania jako wyzwanie dla nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2012, nr 114, s. 71-80.

• J.M. Moczydłowska Motivating employees to creative behaviours in the practice of polish small and medium enterprises, [in:] Human Potential Management in a Company. Communication, S. Borkowski, R. Bobàk (ed.) Tomas Bata University in Zlin, 2011, s. 52-61, ISBN: 978-80-7454-088-2

• J.M. Moczydłowska, Polityka płacowa w małych i średnich przedsiębiorstwach w czasie światowego kryzysu ekonomicznego (wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w północno-wschodniej Polsce), „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, Zeszyt Naukowy nr 109, 2011, s. 136-147.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

• J.M. Moczydłowska, Wynagradzanie pracowników w czasie kryzysu ekonomicznego, [w:] Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu, praca zbiorowa pod redakcją E. Orechwy-Maliszewskiej, J. Paszkowskiego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2010, s. 73-94.

• J.M. Moczydłowska, Potrzeba bezpieczeństwa w systemach motywacyjnych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2008, nr 11, s. 39-46.

• J.M. Moczydłowska, Motywowanie pracowników a profesjonalizacja usług w sektorze administracji publicznej, [w:] Zarządzanie marketingowe małymi firmami usługowymi, praca zbiorowa pod redakcją H. Bronakowskiego, E. Hościłowicza, U. Widelskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009, s. 83-95.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008 .

• J.M. Moczydłowska, Wynagradzanie pracowników mikroprzedsiębiorstw (na podstawie badań w woj. podlaskim), „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2006, numer specjalny Konferencja Naukowa „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw”, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 15-18 maja 2006, s. 83-87 (Wydawnictwo Instytutu ORGMASZ).

Zarządzanie w organizacjach publicznych


• Z. Ścibiorek, B.R. Kuc, J.M. Moczydłowska, A. Letkiewicz, Oddziaływanie na personel służb mundurowych, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2014.

• J.M. Moczydłowska, Ocenianie pracowników służb mundurowych (na przykładzie Policji), „Przedsiębiorstwo Przyszłości” 2014, nr 2, s. 73-83.

• J.M. Moczydłowska, Kategoria zaufania w zarządzaniu kapitałem ludzkim w jednostkach administracji samorządowej, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2013, nr 3 (63), s. 92-100.

• J.M. Moczydłowska, Motywowanie jako element zarządzania kapitałem ludzkim policji – perspektywa pracowników mundurowych, [w:] Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, tom I, praca zbiorowa pod redakcją W. Kieżuna, J. Wołejszo, S. Sirko, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013, s. 59-69.

• J.M. Moczydłowska, Zaufanie jako determinanta relacji przedsiębiorcy – przedstawiciele administracji publicznej, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 4, część 2, s. 75-86.

• J.M. Moczydłowska, Kompetencje kierownicze w administracji samorządowej, [w:] Problemy funkcjonowania organizacji publicznych, praca zbiorowa pod redakcją W. Kieżuna, J. Wołejszo, S. Sirko, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012, s. 455-472.

• J.M. Moczydłowska, Ocenianie rozwojowe pracowników administracji samorządowej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2011, nr 3-4, s. 148-159.

• J.M. Moczydłowska, Predyspozycje osobowościowe w kompetencjach zawodowych pracowników administracji publicznej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2011, nr 4, s. 71-77.

• J.M. Moczydłowska, Doskonalenie wiedzy zawodowej jako element zarządzania kompetencjami w sektorze administracji publicznej, [w:] Kooperacje organizacji publicznych, praca zbiorowa pod redakcją W. Kieżuna, A. Letkiewicza, J. Wołejszo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2011, s. 533-544.

• J.M. Moczydłowska, Motywowanie pracowników a profesjonalizacja usług w sektorze administracji publicznej, [w:] Zarządzanie marketingowe małymi firmami usługowymi, praca zbiorowa pod redakcją H. Bronakowskiego, E. Hościłowicza, U. Widelskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009, s. 83-95.

• J.M. Moczydłowska, Evaluation in University – Level School Management Exemplified by the Faculty of Management and Marketing, the Ełk Branch of University of Finance and Management in Białystok, „Management”  2007, vol. 11, no. 2, s. 85-91.

Kreatywność, stymulowanie kreatywności, intuicja, zarządzanie intuicyjne

• J.M. Moczydłowska, Prokreatywny system motywowania jako wyzwanie dla nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2012, nr 114, s. 71-80.

• J.M. Moczydłowska, Motivating employees to creative behaviours in the practice of polish small and medium enterprises, [in:] Human Potential Management in a Company. Communication, S. Borkowski, R. Bobàk (ed.) Tomas Bata University in Zlin, 2011, s. 52-61, ISBN: 978-80-7454-088-2

• J.M. Moczydłowska, Intuitive Management in the Assessment of Managers (According to Research Conducted in the North-Eastern Poland), “Management”  2011, vol. 15, no 2, s. 76-84.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie intuicyjne – odpowiedź na wyzwania niepewnego otoczenia organizacji?, [w:] Współczesne problemy zarządzania, praca zbiorowa pod redakcją M. Ciska, A. M. Rak, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2011, s. 29-41.

• J.M. Moczydłowska, Kreatywność pracowników jako potencjalne źródło wartości przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia” 2011, nr 685, s. 529-536.


Zarządzanie kompetencjami zawodowymi


• J.M. Moczydłowska, Kompetencje zawodowe menedżerów personalnych w kontekście potrzeb współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, praca zbiorowa pod redakcją J.S. Kardasa, Wydawnictwo STUDIO EMKA, Warszawa 2012, s. 108 – 119.

• J.M. Moczydłowska, Kompetencje kierownicze w administracji samorządowej, [w:] Problemy funkcjonowania organizacji publicznych, praca zbiorowa pod redakcją W. Kieżuna, J. Wołejszo, S. Sirko, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012, s. 455-472.

• J.M. Moczydłowska, Predyspozycje osobowościowe w kompetencjach zawodowych pracowników administracji publicznej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2011, nr 4, s. 71-77.

• J.M. Moczydłowska, Professional competency profile of human resources menagers, [in:] Toyotarity. Reflections on the improvement, S. Borkowski, J. Rosak-Szyrocka (ed.), Publisher Yurii Makovetsky, Dnipropetrovsk 2011, s. 73-88, ISBN: 978-966-1507-72-1

• J.M. Moczydłowska, Doskonalenie wiedzy zawodowej jako element zarządzania kompetencjami w sektorze administracji publicznej, [w:] Kooperacje organizacji publicznych, praca zbiorowa pod redakcją W. Kieżuna, A. Letkiewicza, J. Wołejszo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2011, s. 533-544.

• J.M. Moczydłowska, Lifelong Learning as The Element of Improving The Competencies of Managers – a Comparative Analysis of The Educational Offer of Polish and Italian Schools, [in:] The Role of Human Capital in Knowledge Based Management, F. Bylok, L. Cichobłaziński (ed.), Czestochowa University of Technology, Częstochowa 2011, s. 69-78.

• J.M. Moczydłowska, Kompetencje menedżerów jako kluczowa determinanta wartości przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia.” 2009, nr 578, s. 161-172.

• J.M. Moczydłowska, Kompetencje przedsiębiorcze mikroprzedsiębiorcy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, nr 34, s. 388-394.

• J.M. Moczydłowska, Partnerstwo szkół wyższych i biznesu w doskonaleniu kompetencji menedżerskich, (w:) Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, praca zbiorowa pod redakcją J.S. Kardasa, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009, s. 209-218.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008 .

• J.M. Moczydłowska, Samoocena kompetencji menedżerskich właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2008, numer specjalny Konferencja Naukowa „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 12-15 maja 2008, s. 66-70.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa, (w:) Kapitał intelektualny podstawą konkurencyjności przedsiębiorstwa. Komparacja podejść, praca zbiorowa pod redakcją J.S. Kardasa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008, s.160-167.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami jako element strategii personalnej przedsiębiorstwa, (w:) Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod redakcją J. Komorowskiego, J. Moczydłowskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009, s. 75-88.

Zarządzanie organizacją w kryzysie

• J.M. Moczydłowska, Błędy w zarządzaniu relacjami z pracownikami jako wewnętrzne źródło kryzysu w organizacji, [w:] Strategie działań w warunkach kryzysu, praca zbiorowa pod redakcją S. Partyckiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 346-355.

• J.M. Moczydłowska, Polityka płacowa w małych i średnich przedsiębiorstwach w czasie światowego kryzysu ekonomicznego (wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w północno-wschodniej Polsce), „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, Zeszyt Naukowy nr 109, 2011, s. 136-147.

• Adaptacyjność przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego, praca zbiorowa pod redakcją M.K. Gąsowskiej, J.M. Moczydłowskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2010.

• J.M. Moczydłowska, Management in Conditions of Crisis and New Paradigms of Management, [in:] Restructuring The Economy After The Global Crisis, C. Ertugrul, O. Öksüzler, A. Aydin, A. Molla (ed.), Balikesir Üniversitesi, Erdek, Turkey 2010, s. 159-166.

• J.M. Moczydłowska, Adaptacyjność przedsiębiorstwa a kryzys – zagadnienia wprowadzające, [w:] Adaptacyjność przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego, praca zbiorowa pod redakcją M.K. Gąsowskiej, J.M. Moczydłowskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2010, s. 9-22.

• A. Grabarczyk, J.M. Moczydłowska, Doskonalenie zawodowe w dobie kryzysu gospodarczego,  [w:] Adaptacyjność przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego, praca zbiorowa pod redakcją M.K. Gąsowskiej, J.M. Moczydłowskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2010, s. 103-118.

• J.M. Moczydłowska, Paradygmaty zarządzania - weryfikacja w dobie kryzysu, [w:] Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod redakcją M. Ciska, B. Domańskiej-Szarugi, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2010, s. 103-111.

• J.M. Moczydłowska, Kryzys gospodarczy a funkcjonowanie przedsiębiorstw zlokalizowanych w Białymstoku (w świetle badań FGI), [w:] Nowe wyzwania ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime, praca zbiorowa pod redakcją J. Ostaszewskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 357-365.

• J.M. Moczydłowska, Wynagradzanie pracowników w czasie kryzysu ekonomicznego, [w:] Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu, praca zbiorowa pod redakcją E. Orechwy-Maliszewskiej, J. Paszkowskiego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2010, s. 73-94.

• J.M. Moczydłowska, Psychologiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2009, nr 3/2, s. 371-380.

• J.M. Moczydłowska, Model kompetencji zawodowych nowoczesnych sprzedawców, (w:) Zarządzanie marketingowe we współczesnym handlu i usługach, praca zbiorowa pod redakcją H. Bronakowskiego, E. Hościłowicza, U. Widelskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007, s. 49-58.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi jako element zarządzania wartością przedsiębiorstw, (w:) Zarządzanie wartością organizacji, praca zbiorowa pod redakcją E. Orechwy-Maliszewskiej, J. Paszkowskiego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007, s. 389-399.

Przedsiębiorczość
• J.M. Moczydłowska, Nauki o przedsiębiorczości. O potrzebie interdyscyplinarnej płaszczyzny badawczej, [w:] Przedsiębiorczość w ośmiu odsłonach, praca zbiorowa pod redakcją J. Wasilczuk, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2013, s. 9 - 17.

• J.M. Moczydłowska, Przedsiębiorczość - perspektywa behawioralna, [w:] Behawioralne determinanty przedsiębiorczości w Polsce. Behawioralny wymiar przedsiębiorczości, praca zbiorowa pod redakcją P. Kulawczuka, A. Poszewieckiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 133-145.

• J.M. Moczydłowska, Kompetencje przedsiębiorcze mikroprzedsiębiorcy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, nr 34, s. 388-394.

• J.M. Moczydłowska, Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym i lokalnym, (w:) Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej, praca zbiorowa pod redakcją M.S. Kostki, D. Ostrowskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2008, s. 15-30.

• J.M. Moczydłowska, I. Pacewicz, Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007.

Psychologia w zarządzaniu, zachowania organizacyjne

• J.M. Moczydłowska, Barriers and difficulties In talent management, „Przedsiębiorczość i
Zarządzanie” 2014, tom XV, zeszyt 6, część I, s. 231-242.

  • J.M. Moczydłowska, Zaangażowanie pracowników – aspekty psychologiczne i organizacyjne, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2013, nr 4 (42), s. 162-171.


• J.M. Moczydłowska, Professional psychological challenges in the perception of managers, [in:] Toyotarity. Human Resources Management, S. Borkowski, J. Rosak-Szyrocka (ed.), Publisher University of Maribor, Celje 2012, s. 142-158, ISBN: 978-961-6562-59-1

• B.R. Kuc, J.M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2009.

• J.M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne w nowoczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2006.

• J.M. Moczydłowska, Aktywność zawodowa człowieka w perspektywie jego rozwoju społecznego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach” 2006, nr 1 (2), s. 87-94.

• J.M. Moczydłowska, Stres w pracy zawodowej menedżerów (na podstawie badań przeprowadzonych w Polsce północno-wschodniej), „Management” 2005, vol. 10, no. 2, s. 113-120.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie wiedzą – dylematy psychologiczne, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2005, nr 1064, „Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą” (red. M. Nycz, M.L. Owoc), s. 170-179.

• J.M. Moczydłowska, Etyka w praktyce menedżerów, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2005, nr 3, s. 65- 73 .

• J.M. Moczydłowska, Wyuczona bezradność – psychologiczna bariera w ograniczaniu nierówności społecznych, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Uniwersytet Rzeszowski, Zeszyt nr 6, Rzeszów 2005, s. 419-426.

• J.M. Moczydłowska, Problematyka wypalenia zawodowego w kształceniu menedżerów, „PROMETEUSZ”, Kwartalnik Naukowy Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, 2005, nr 2 (5), s. 31-38.

• J.M. Moczydłowska, Criteria of executive authority valuation by subordinates (pilotage survey results), „Management” 2005, vol. 9, no. 1, s. 77-82

• J.M. Moczydłowska, Menedżerowie z Podlasia o psychologicznych aspektach zarządzania, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2004, nr 2, s. 62-71 .

• Psychologiczne bariery w zarządzaniu wiedzą (na podstawie badań w Polsce północno-wschodniej), (w:) Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych, praca zbiorowa pod redakcją W. Grudzewskiego, J. Merskiego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004, s. 243-256.

• J.M. Moczydłowska, Style kierowania – wybrane typologie, nowe koncepcje, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży” 2001, nr 4 (8), 163-175.

• J.M. Moczydłowska, Poziom poczucia sensu życia jako psychologiczna determinanta aktywności zawodowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży” 2001, nr 3 (7), s. 129-146.


• J.M. Moczydłowska, Optymalna struktura potrzeb psychicznych menedżera w ocenie studentów specjalności psychologia i socjologia zarządzania, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży” 2001, nr 1 (5), s. 69-84.

• J.M. Moczydłowska, Stres jako stały element życia współczesnego menedżera – przyczyny, konsekwencje, profilaktyka, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży” 2000, nr 2, s. 69-84.

• J.M. Moczydłowska, Uzależnienie od pracy jako wyzwanie dla menedżerów XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży” 2000, nr 2 s. 157-162.

• J.M. Moczydłowska, Wybrane aspekty sprawowania władzy, „Zarządzanie i Edukacja” 1999, nr 6 (18), s. 133-142. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie.

• J.M. Moczydłowska, Style kierowania grupą, „Zarządzanie i Edukacja” 1999, nr 4-5 (16-17), Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie, s. 225-232.

• J.M. Moczydłowska, Asertywność a zachowania konsumenckie, „Zarządzanie i Edukacja” 1999, nr 2 (14), s. 35-42.

• J.M. Moczydłowska, Wybrane mechanizmy podejmowania decyzji, „Zarządzanie i Edukacja” 1998, nr 12, s. 71-84. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie.

Nowe trendy w zarządzaniu

• J.M. Moczydłowska, K. Kowalewski, Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difn, Warszawa 2014.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie energią organizacyjną, „Ekonomika i Organizacja
Przedsiębiorstwa” 2014, nr 4 (771), s. 3-10.

• J.M. Moczydłowska, Paradygmat relacji organizacji z pracownikami w zarządzaniu kapitałem ludzkim, „Marketing i Rynek” 2014, nr 5, s. 1135-1141.

  • J.M. Moczydłowska, Zarządzanie energią organizacyjną, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2014, nr 4 (771), s. 3-10.


  • J.M. Moczydłowska, Paradygmat relacji organizacji z pracownikami w zarządzaniu kapitałem ludzkim, „Marketing i Rynek” 2014, nr 5, s. 1135-1141.


• J.M. Moczydłowska, Zaangażowanie pracowników – aspekty psychologiczne i organizacyjne, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2013, nr 4 (42), s. 162-171.

• J.M. Moczydłowska, Koncepcja energii organizacyjnej w teorii zarządzania ludźmi, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2014, nr 4.

• J.M. Moczydłowska, Efektywność zarządzania kapitałem ludzkim jako element efektywności organizacyjnej, [w:] Efektywność organizacji, praca zbiorowa pod redakcją M. Ciska, A. Marciniuk-Kluski, Wydawnictwo STUDIO EMKA, Warszawa 2013, s. 183 – 192.

• J.M. Moczydłowska,  U. Widelska, Employer branding as a modern tool of enterprises image management (based on the example of Podlasie companies), [in:] Human Capital and Corporate Responsibility, F. Bylok, L. Cichobłaziński (ed.), Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2013, s. 157-166.

• J.M. Moczydłowska, Empowerment – upodmiotowienie we wspólnocie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2013, nr 11, s. 15-23.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie relacjami z pracownikami (ZRzP) – nowe spojrzenie na relacje organizacji z pracownikami, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIV, zeszyt 12, część II, 2013, s. 33-42.

• J.M. Moczydłowska, Koncepcja Positive Organizational Scholarship, [w:] Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod redakcją A. Sopińskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 53-63.

• J.M. Moczydłowska, Partycypacja pracowników w zarządzaniu mikro i małym przedsiębiorstwem (na podstawie badań w Polsce północno-wschodniej), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług.” 2011, nr 62, s. 373-380.

• J. Komorowski, J.M. Moczydłowska, Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009.

Zarządzanie zaufaniem

• J.M. Moczydłowska, Paradygmat relacji organizacji z pracownikami w zarządzaniu kapitałem ludzkim, „Marketing i Rynek” 2014, nr 5, s. 1135-1141.

  • J.M. Moczydłowska, Kategoria zaufania w zarządzaniu kapitałem ludzkim w jednostkach administracji samorządowej, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2013, nr 3 (63)

• J.M. Moczydłowska, Zaufanie jako determinanta relacji przedsiębiorcy – przedstawiciele administracji publicznej, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 4, część 2, s. 75-86.
• J.M. Moczydłowska, Zaufanie a partycypacja pracowników, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2007, nr 2, s. 68-73.


Rozwój organizacji, rozwój lokalny


• J.M. Moczydłowska, Rozwój przedsiębiorstwa w koncepcji Positive Organizational Scholarship. Doświadczenia przedsiębiorstw polskich, [w:] Zarządzanie – teoria, praktyka i perspektywy, praca zbiorowa pod redakcją J. Adamczyka, H. Hall, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s. 251-260.

• J.M. Moczydłowska, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w regionie transgranicznym na przykładzie Podlasia, [w:] Przedsiębiorstwo, rynki i kultura w układzie transgranicznym, tom II, praca zbiorowa pod redakcją A. Iwacewicz-Orłowskiej, K. Meredyka, D. Sokołowskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2010, s. 105-122.

• J.M. Moczydłowska, Kapitał relacyjny a konkurencyjność przedsiębiorstw, (w:) Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, praca zbiorowa pod redakcją M. Ciska, S. Antczaka, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s. 67-74.

• J.M. Moczydłowska, Kapitał ludzki jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej Podlasia (w:) Atrakcyjność inwestycyjna regionu, praca zbiorowa pod redakcją A. Kopczuka, M. Proniewskiego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2005, s. 317-324.

• J.M. Moczydłowska, Kapitał ludzki przedsiębiorstwa a ocena jego wiarygodność, (w:) Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstw – ocena i kształtowanie, praca zbiorowa pod redakcją A. Kopczuka, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004, s. 270-274.


Negocjacje

• B.R. Kuc, J.M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Difin,
Warszawa 2009.
• J.M. Moczydłowska, Style zarządzania a style negocjowania, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2005, nr 4, s. 9-13.
• J.M. Moczydłowska, Znaczenie umiejętności negocjacyjnych w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem, „Przegląd Organizacji” 2004, nr 12, s. 36-39.


Szkolnictwo wyższe, edukacja menedżerów, absolwenci na rynku pracy, zarządzanie karierą

• Badanie losów absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych województwa podlaskiego kształcących w zawodach technicznych i inżynierskich związanych z branżą maszynową, którzy ukończyli naukę w latach 2010-2012, praca zbiorowa pod redakcją J.M. Moczydłowskiej, Wojewódzki Urząd Pracy, Białystok 2013.

• Badanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych województwa podlaskie kierunków: informatycznych, turystycznych i medycznych, praca zbiorowa pod redakcją J.M. Moczydłowskiej, Wojewódzki Urząd Pracy, Białystok 2012.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie karierą zawodową – podstawy teoretyczne, [w:] Badanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych województwa podlaskie kierunków: informatycznych, turystycznych i medycznych, praca zbiorowa pod redakcją J.M. Moczydłowskiej, Wojewódzki Urząd Pracy, Białystok 2012, s. 11-22.

• J.M. Moczydłowska, Partnerstwo szkół wyższych i biznesu w doskonaleniu kompetencji menedżerskich, (w:) Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, praca zbiorowa pod redakcją J.S. Kardasa, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009, s. 209-218.

• J.M. Moczydłowska, Evaluation in University – Level School Management Exemplified by the Faculty of Management and Marketing, the Ełk Branch of University of Finance and Management in Białystok, „Management”  2007, vol. 11, no. 2, s. 85-91.

• J.M. Moczydłowska, Szkolnictwo wyższe jako czynnik rozwoju Polski Północno-Wschodniej, II Regionalna Konferencja Młodych Pracowników Nauki „Czynniki rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej”, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok kwiecień 2005.

• J.M. Moczydłowska, Kształcenie polskich menedżerów w kontekście potrzeb współczesnych organizacji, „PROMETEUSZ”, Kwartalnik Naukowy Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, 2004, nr 3 (październik), s. 35-41.

• J.M. Moczydłowska, Psychologiczne uwarunkowania kariery zawodowej (w:) Funkcjonowanie firmy w otoczeniu rynkowym, praca zbiorowa pod redakcją T. Kowalewskiego, T. Korzeba, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Łomża 2003, s. 25-38.

Inne:

• J.M. Moczydłowska, The Information System and Attention Management Inside a Small Enterprise (Based on Research in the North-Eastern Part of Poland), [in:] International Conference Information Systems, P. Powell, M.B. Nunes, P. Isaias (ed.), IADIS International Association for Development of the Information Society, Aviva, Spain 2011, s. 343-346, ISBN: 978-972-8939-47-2

• J.M. Moczydłowska, Inteligencja rynkowa mikroprzedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług.” 2010, nr 50, s. 255-262.


• J.M. Moczydłowska, Kapitał przedsiębiorstwa – dylematy definicyjne, (w:) Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod redakcją J. Ostaszewskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 329-340.

• J.M. Moczydłowska, Rola komunikacji społecznej w procesie wejścia Polski do strefy euro, (w:) Polska w strefie euro. Szanse i zagrożenia, praca zbiorowa pod redakcją J. Ostaszewskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 369-376.

• J.M. Moczydłowska, Organizational Knowledge Measurement, VI International Conferences “Computer Information Systems and Industrial Management Applications”, IEEE Computer Society, Los Alamitos – Washington – Tokyo 2007.

• J.M. Moczydłowska, Motywacja do uczenia się języków obcych studentów kierunków biznesowych (na pods. badań przeprowadzonych wśród studentów zarządzania WSFiZ w Białymstoku Filia w Ełku) (w:) Edukacja dla przyszłości, praca zbiorowa pod redakcją J. Nosowicza, M. Pieklarz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2006, s. 59-68; (współautorstwo rozdziału – 30%).

• J.M. Moczydłowska, Psychospołeczny portret bezrobotnych beneficjentów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, (w:) Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Polski. Doświadczenia i perspektywy, praca zbiorowa pod redakcją A. Kopczuka, M. Proniewskiego Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2006, s. 311-316.

• J.M. Moczydłowska, Humanistyczne wyzwania w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Management” „Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania”, Akademia Podlaska, Instytut ORGMASZ, Siedlce czerwiec 2005.

• J.M. Moczydłowska, Organizacje pozarządowe wobec bezrobocia i pracy zawodowej kobiet, „Polityka Społeczna” 2002, nr 8, s. 8-11  


Artykuły popularno – naukowe:

1. Bezcenne zdrowie. Jak ustrzec się przed „chorobami dyrektorskimi”?, „Personel” 1999, nr 5, s. 47-49.
2. Takt i argumenty. Zasady prowadzenia rozmowy o przyczynach zwolnienia podwładnego z pracy, „Personel i Zarządzanie” 2004, nr 4, s. 48-51.
3. Uwaga na manipulacje! Jak rozpoznać nieetyczne techniki stosowane w procesie negocjacji i ustrzec się przed ich skutkami, „Personel i Zarządzanie” 2004, nr 6, s. 52-56.
4. Jak ułatwić trudne wybory? Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji przez kadrę zarządzającą, „Personel i Zarządzanie” 2004, nr 7, s. 69-74.
5. Szaleństwo pracy. Kulturowe, społeczne i psychologiczne przyczyny pracoholizmu, „Personel i Zarządzanie” 2004, nr 9, s.110-114.
6. Świadomość europejska Polaków, „Pomosty. W kręgu nauki i biznesu” 2006, nr 1, s. 23-28.
7. Blisko domu. Rola wyższej uczelni w rozwoju regionu w opinii studentów WSFiZ w Białymstoku Filia w Ełku, „Pomosty. W kręgu nauki i biznesu” 2006, nr 2, s. 6-10.
8. Outplacement jako element polityki kadrowej nowoczesnych przedsiębiorstw, Materiały Konferencyjne „Profesjonalizm usług urzędu pracy” WUP, Białystok 29.11.2006.
9. Wizerunek urzędnika, „Pomosty. W kręgu nauki i biznesu” 2006, nr 5-6, s. 19-26.
10. Konkurencyjność na rynku pracy a cykl życia pracownika, „Polska the Times” z 20 maja 2013.
11. Oczekiwania pracodawców dotyczące kompetencji kadr kierowniczych odpowiedzialnych za funkcję personalną, „Dyskusje o zarządzaniu” 2013, nr 2, s. 40-43.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego