PUBLIKACJE - Moczydłowska Joanna

Idź do spisu treści

Menu główne:PUBLIKACJE  NAUKOWE. Wykaz do pobrania.  p
rof. nzw. dr hab. Joanna M. Moczydłowska


Problematyka motywowania pracowników, zarządzanie zaangażowaniem


• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie energią organizacyjną, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2014, nr 4 (771), s. 3-10.

• J.M. Moczydłowska, U. Widelska, Motivating managers – expectations and reality (Polish experiences), „Journal Acta Oceanomica Selye” 2014, vol. 3 nr 2, s. 186 – 196

• J.M. Moczydłowska, Motywowanie jako element zarządzania kapitałem ludzkim policji – perspektywa pracowników mundurowych, [w:] Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, tom I, praca zbiorowa pod redakcją W. Kieżuna, J. Wołejszo, S. Sirko, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013, s. 59-69.

• J.M. Moczydłowska, Employees’ commitment management in the assessment of managers (based on the results of quality research), [in:] Toyotarity. People, processes, quality improvement, S. Borkowski, R. Stasiak-Betlejewska (ed.), Aeternitas Publishing House, Alba Iulia 2013, s. 29-39, ISBN 978-606-613-079-0

• J.M. Moczydłowska, Zaangażowanie pracowników – aspekty psychologiczne i organizacyjne, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2013, nr 4 (42), s. 162-171.

• J.M. Moczydłowska Prokreatywny system motywowania jako wyzwanie dla nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2012, nr 114, s. 71-80.

• J.M. Moczydłowska Motivating employees to creative behaviours in the practice of polish small and medium enterprises, [in:] Human Potential Management in a Company. Communication, S. Borkowski, R. Bobàk (ed.) Tomas Bata University in Zlin, 2011, s. 52-61, ISBN: 978-80-7454-088-2

• J.M. Moczydłowska, Polityka płacowa w małych i średnich przedsiębiorstwach w czasie światowego kryzysu ekonomicznego (wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w północno-wschodniej Polsce), „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, Zeszyt Naukowy nr 109, 2011, s. 136-147.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

• J.M. Moczydłowska, Wynagradzanie pracowników w czasie kryzysu ekonomicznego, [w:] Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu, praca zbiorowa pod redakcją E. Orechwy-Maliszewskiej, J. Paszkowskiego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2010, s. 73-94.

• J.M. Moczydłowska, Potrzeba bezpieczeństwa w systemach motywacyjnych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2008, nr 11, s. 39-46.

• J.M. Moczydłowska, Motywowanie pracowników a profesjonalizacja usług w sektorze administracji publicznej, [w:] Zarządzanie marketingowe małymi firmami usługowymi, praca zbiorowa pod redakcją H. Bronakowskiego, E. Hościłowicza, U. Widelskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009, s. 83-95.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008 .

• J.M. Moczydłowska, Wynagradzanie pracowników mikroprzedsiębiorstw (na podstawie badań w woj. podlaskim), „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2006, numer specjalny Konferencja Naukowa „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw”, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 15-18 maja 2006, s. 83-87 (Wydawnictwo Instytutu ORGMASZ).

Zarządzanie w organizacjach publicznych

• Z. Ścibiorek, B.R. Kuc, J.M. Moczydłowska, A. Letkiewicz, Oddziaływanie na personel służb mundurowych, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2014.

• J.M. Moczydłowska, Ocenianie pracowników służb mundurowych (na przykładzie Policji), „Przedsiębiorstwo Przyszłości” 2014, nr 2, s. 73-83.

• J.M. Moczydłowska, Kategoria zaufania w zarządzaniu kapitałem ludzkim w jednostkach administracji samorządowej, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2013, nr 3 (63), s. 92-100.

• J.M. Moczydłowska, Motywowanie jako element zarządzania kapitałem ludzkim policji – perspektywa pracowników mundurowych, [w:] Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, tom I, praca zbiorowa pod redakcją W. Kieżuna, J. Wołejszo, S. Sirko, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013, s. 59-69.

• J.M. Moczydłowska, Zaufanie jako determinanta relacji przedsiębiorcy – przedstawiciele administracji publicznej, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 4, część 2, s. 75-86.

• J.M. Moczydłowska, Kompetencje kierownicze w administracji samorządowej, [w:] Problemy funkcjonowania organizacji publicznych, praca zbiorowa pod redakcją W. Kieżuna, J. Wołejszo, S. Sirko, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012, s. 455-472.

• J.M. Moczydłowska, Ocenianie rozwojowe pracowników administracji samorządowej, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2011, nr 3-4, s. 148-159.

• J.M. Moczydłowska, Predyspozycje osobowościowe w kompetencjach zawodowych pracowników administracji publicznej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2011, nr 4, s. 71-77.

• J.M. Moczydłowska, Doskonalenie wiedzy zawodowej jako element zarządzania kompetencjami w sektorze administracji publicznej, [w:] Kooperacje organizacji publicznych, praca zbiorowa pod redakcją W. Kieżuna, A. Letkiewicza, J. Wołejszo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2011, s. 533-544.

• J.M. Moczydłowska, Motywowanie pracowników a profesjonalizacja usług w sektorze administracji publicznej, [w:] Zarządzanie marketingowe małymi firmami usługowymi, praca zbiorowa pod redakcją H. Bronakowskiego, E. Hościłowicza, U. Widelskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009, s. 83-95.

• J.M. Moczydłowska, Evaluation in University – Level School Management Exemplified by the Faculty of Management and Marketing, the Ełk Branch of University of Finance and Management in Białystok, „Management” 2007, vol. 11, no. 2, s. 85-91.

Kreatywność, stymulowanie kreatywności, intuicja, zarządzanie intuicyjne

• J.M. Moczydłowska, Prokreatywny system motywowania jako wyzwanie dla nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2012, nr 114, s. 71-80.

• J.M. Moczydłowska, Motivating employees to creative behaviours in the practice of polish small and medium enterprises, [in:] Human Potential Management in a Company. Communication, S. Borkowski, R. Bobàk (ed.) Tomas Bata University in Zlin, 2011, s. 52-61, ISBN: 978-80-7454-088-2

• J.M. Moczydłowska, Intuitive Management in the Assessment of Managers (According to Research Conducted in the North-Eastern Poland), “Management” 2011, vol. 15, no 2, s. 76-84.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie intuicyjne – odpowiedź na wyzwania niepewnego otoczenia organizacji?, [w:] Współczesne problemy zarządzania, praca zbiorowa pod redakcją M. Ciska, A. M. Rak, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2011, s. 29-41.

• J.M. Moczydłowska, Kreatywność pracowników jako potencjalne źródło wartości przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia” 2011, nr 685, s. 529-536.


Zarządzanie kompetencjami zawodowymi

• J.M. Moczydłowska, Kompetencje zawodowe absolwentów uczelni w ocenie przedsiębiorców – pracodawców z branży turystycznej (na przykładzie województwa podlaskiego), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, tom XV, zeszyt 10, część II, s. 323-332.
• J.M. Moczydłowska, U. Widelska, Professional competencies of candidates for employees in the assessment of employers (based on the example of the entrepreneurs from machine industry), “Polish Journal of Management Studies” 2014, vol. 9, s. 168 – 178.

• J.M. Moczydłowska, Kompetencje zawodowe menedżerów personalnych w kontekście potrzeb współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, praca zbiorowa pod redakcją J.S. Kardasa, Wydawnictwo STUDIO EMKA, Warszawa 2012, s. 108 – 119.

• J.M. Moczydłowska, Kompetencje kierownicze w administracji samorządowej, [w:] Problemy funkcjonowania organizacji publicznych, praca zbiorowa pod redakcją W. Kieżuna, J. Wołejszo, S. Sirko, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2012, s. 455-472.

• J.M. Moczydłowska, Predyspozycje osobowościowe w kompetencjach zawodowych pracowników administracji publicznej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2011, nr 4, s. 71-77.

• J.M. Moczydłowska, Professional competency profile of human resources menagers, [in:] Toyotarity. Reflections on the improvement, S. Borkowski, J. Rosak-Szyrocka (ed.), Publisher Yurii Makovetsky, Dnipropetrovsk 2011, s. 73-88, ISBN: 978-966-1507-72-1

• J.M. Moczydłowska, Doskonalenie wiedzy zawodowej jako element zarządzania kompetencjami w sektorze administracji publicznej, [w:] Kooperacje organizacji publicznych, praca zbiorowa pod redakcją W. Kieżuna, A. Letkiewicza, J. Wołejszo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2011, s. 533-544.

• J.M. Moczydłowska, Lifelong Learning as The Element of Improving The Competencies of Managers – a Comparative Analysis of The Educational Offer of Polish and Italian Schools, [in:] The Role of Human Capital in Knowledge Based Management, F. Bylok, L. Cichobłaziński (ed.), Czestochowa University of Technology, Częstochowa 2011, s. 69-78.

• J.M. Moczydłowska, Kompetencje menedżerów jako kluczowa determinanta wartości przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia.” 2009, nr 578, s. 161-172.

• J.M. Moczydłowska, Kompetencje przedsiębiorcze mikroprzedsiębiorcy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, nr 34, s. 388-394.

• J.M. Moczydłowska, Partnerstwo szkół wyższych i biznesu w doskonaleniu kompetencji menedżerskich, (w:) Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, praca zbiorowa pod redakcją J.S. Kardasa, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009, s. 209-218.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008 .

• J.M. Moczydłowska, Samoocena kompetencji menedżerskich właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2008, numer specjalny Konferencja Naukowa „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 12-15 maja 2008, s. 66-70.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa, (w:) Kapitał intelektualny podstawą konkurencyjności przedsiębiorstwa. Komparacja podejść, praca zbiorowa pod redakcją J.S. Kardasa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008, s.160-167.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami jako element strategii personalnej przedsiębiorstwa, (w:) Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod redakcją J. Komorowskiego, J. Moczydłowskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009, s. 75-88.

Zarządzanie organizacją w kryzysie

• J.M. Moczydłowska, Błędy w zarządzaniu relacjami z pracownikami jako wewnętrzne źródło kryzysu w organizacji, [w:] Strategie działań w warunkach kryzysu, praca zbiorowa pod redakcją S. Partyckiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 346-355.

• J.M. Moczydłowska, Polityka płacowa w małych i średnich przedsiębiorstwach w czasie światowego kryzysu ekonomicznego (wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w północno-wschodniej Polsce), „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, Zeszyt Naukowy nr 109, 2011, s. 136-147.

• Adaptacyjność przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego, praca zbiorowa pod redakcją M.K. Gąsowskiej, J.M. Moczydłowskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2010.

• J.M. Moczydłowska, Management in Conditions of Crisis and New Paradigms of Management, [in:] Restructuring The Economy After The Global Crisis, C. Ertugrul, O. Öksüzler, A. Aydin, A. Molla (ed.), Balikesir Üniversitesi, Erdek, Turkey 2010, s. 159-166.

• J.M. Moczydłowska, Adaptacyjność przedsiębiorstwa a kryzys – zagadnienia wprowadzające, [w:] Adaptacyjność przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego, praca zbiorowa pod redakcją M.K. Gąsowskiej, J.M. Moczydłowskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2010, s. 9-22.

• A. Grabarczyk, J.M. Moczydłowska, Doskonalenie zawodowe w dobie kryzysu gospodarczego, [w:] Adaptacyjność przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego, praca zbiorowa pod redakcją M.K. Gąsowskiej, J.M. Moczydłowskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2010, s. 103-118.

• J.M. Moczydłowska, Paradygmaty zarządzania - weryfikacja w dobie kryzysu, [w:] Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod redakcją M. Ciska, B. Domańskiej-Szarugi, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2010, s. 103-111.

• J.M. Moczydłowska, Kryzys gospodarczy a funkcjonowanie przedsiębiorstw zlokalizowanych w Białymstoku (w świetle badań FGI), [w:] Nowe wyzwania ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime, praca zbiorowa pod redakcją J. Ostaszewskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 357-365.

• J.M. Moczydłowska, Wynagradzanie pracowników w czasie kryzysu ekonomicznego, [w:] Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu, praca zbiorowa pod redakcją E. Orechwy-Maliszewskiej, J. Paszkowskiego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2010, s. 73-94.

• J.M. Moczydłowska, Psychologiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2009, nr 3/2, s. 371-380.

• J.M. Moczydłowska, Model kompetencji zawodowych nowoczesnych sprzedawców, (w:) Zarządzanie marketingowe we współczesnym handlu i usługach, praca zbiorowa pod redakcją H. Bronakowskiego, E. Hościłowicza, U. Widelskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007, s. 49-58.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi jako element zarządzania wartością przedsiębiorstw, (w:) Zarządzanie wartością organizacji, praca zbiorowa pod redakcją E. Orechwy-Maliszewskiej, J. Paszkowskiego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007, s. 389-399.

Przedsiębiorczość
• J.M. Moczydłowska, Nauki o przedsiębiorczości. O potrzebie interdyscyplinarnej płaszczyzny badawczej, [w:] Przedsiębiorczość w ośmiu odsłonach, praca zbiorowa pod redakcją J. Wasilczuk, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2013, s. 9 - 17.

• J.M. Moczydłowska, Przedsiębiorczość - perspektywa behawioralna, [w:] Behawioralne determinanty przedsiębiorczości w Polsce. Behawioralny wymiar przedsiębiorczości, praca zbiorowa pod redakcją P. Kulawczuka, A. Poszewieckiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 133-145.

• J.M. Moczydłowska, Kompetencje przedsiębiorcze mikroprzedsiębiorcy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, nr 34, s. 388-394.

• J.M. Moczydłowska, Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym i lokalnym, (w:) Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej, praca zbiorowa pod redakcją M.S. Kostki, D. Ostrowskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2008, s. 15-30.

• J.M. Moczydłowska, I. Pacewicz, Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007.

Psychologia w zarządzaniu, zachowania organizacyjne

• J.M. Moczydłowska, Barriers and difficulties In talent management, „Przedsiębiorczość i
Zarządzanie” 2014, tom XV, zeszyt 6, część I, s. 231-242.


• J.M. Moczydłowska, Zaangażowanie pracowników – aspekty psychologiczne i organizacyjne, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2013, nr 4 (42), s. 162-171.


• J.M. Moczydłowska, Professional psychological challenges in the perception of managers, [in:] Toyotarity. Human Resources Management, S. Borkowski, J. Rosak-Szyrocka (ed.), Publisher University of Maribor, Celje 2012, s. 142-158, ISBN: 978-961-6562-59-1

• B.R. Kuc, J.M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2009.

• J.M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne w nowoczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2006.

• J.M. Moczydłowska, Aktywność zawodowa człowieka w perspektywie jego rozwoju społecznego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach” 2006, nr 1 (2), s. 87-94.

• J.M. Moczydłowska, Stres w pracy zawodowej menedżerów (na podstawie badań przeprowadzonych w Polsce północno-wschodniej), „Management” 2005, vol. 10, no. 2, s. 113-120.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie wiedzą – dylematy psychologiczne, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 2005, nr 1064, „Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą” (red. M. Nycz, M.L. Owoc), s. 170-179.

• J.M. Moczydłowska, Etyka w praktyce menedżerów, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2005, nr 3, s. 65- 73 .

• J.M. Moczydłowska, Wyuczona bezradność – psychologiczna bariera w ograniczaniu nierówności społecznych, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Uniwersytet Rzeszowski, Zeszyt nr 6, Rzeszów 2005, s. 419-426.

• J.M. Moczydłowska, Problematyka wypalenia zawodowego w kształceniu menedżerów, „PROMETEUSZ”, Kwartalnik Naukowy Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, 2005, nr 2 (5), s. 31-38.

• J.M. Moczydłowska, Criteria of executive authority valuation by subordinates (pilotage survey results), „Management” 2005, vol. 9, no. 1, s. 77-82

• J.M. Moczydłowska, Menedżerowie z Podlasia o psychologicznych aspektach zarządzania, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2004, nr 2, s. 62-71 .

• Psychologiczne bariery w zarządzaniu wiedzą (na podstawie badań w Polsce północno-wschodniej), (w:) Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych, praca zbiorowa pod redakcją W. Grudzewskiego, J. Merskiego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004, s. 243-256.

• J.M. Moczydłowska, Style kierowania – wybrane typologie, nowe koncepcje, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży” 2001, nr 4 (8), 163-175.

• J.M. Moczydłowska, Poziom poczucia sensu życia jako psychologiczna determinanta aktywności zawodowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży” 2001, nr 3 (7), s. 129-146.

• J.M. Moczydłowska, Optymalna struktura potrzeb psychicznych menedżera w ocenie studentów specjalności psychologia i socjologia zarządzania, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży” 2001, nr 1 (5), s. 69-84.

• J.M. Moczydłowska, Stres jako stały element życia współczesnego menedżera – przyczyny, konsekwencje, profilaktyka, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży” 2000, nr 2, s. 69-84.

• J.M. Moczydłowska, Uzależnienie od pracy jako wyzwanie dla menedżerów XXI wieku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży” 2000, nr 2 s. 157-162.

• J.M. Moczydłowska, Wybrane aspekty sprawowania władzy, „Zarządzanie i Edukacja” 1999, nr 6 (18), s. 133-142. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie.

• J.M. Moczydłowska, Style kierowania grupą, „Zarządzanie i Edukacja” 1999, nr 4-5 (16-17), Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie, s. 225-232.

• J.M. Moczydłowska, Asertywność a zachowania konsumenckie, „Zarządzanie i Edukacja” 1999, nr 2 (14), s. 35-42.

• J.M. Moczydłowska, Wybrane mechanizmy podejmowania decyzji, „Zarządzanie i Edukacja” 1998, nr 12, s. 71-84. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie.

Nowe trendy w zarządzaniu

• J.M. Moczydłowska, K. Kowalewski, Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difn, Warszawa 2014.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie energią organizacyjną, „Ekonomika i Organizacja
Przedsiębiorstwa” 2014, nr 4 (771), s. 3-10.
• J.M. Moczydłowska, Mentoring jako narzędzie zarządzania wiekiem, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, tom XV, zeszyt 11, część I, s. 181-192.

• J.M. Moczydłowska, U. Widelska, Cultural determinants of employee relationship management, „Journal of Intercultural Management” 2014, vol. 6, nr 2.

• J.M. Moczydłowska, Sources of difficulties in employee relationship management (in assessment of the managerial staff), [in:]Evaluation of people and products features, S. Borkowski, J. Rosak-Szyrocka (red.), Publisher University of Maribor, Celje 2014, s. 89-98.

• J.M. Moczydłowska, Paradygmat relacji organizacji z pracownikami w zarządzaniu kapitałem ludzkim, „Marketing i Rynek” 2014, nr 5, s. 1135-1141.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie energią organizacyjną, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2014, nr 4 (771), s. 3-10.

• J.M. Moczydłowska, Paradygmat relacji organizacji z pracownikami w zarządzaniu kapitałem ludzkim, „Marketing i Rynek” 2014, nr 5, s. 1135-1141.

• J.M. Moczydłowska, Zaangażowanie pracowników – aspekty psychologiczne i organizacyjne, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2013, nr 4 (42), s. 162-171.

• J.M. Moczydłowska, Koncepcja energii organizacyjnej w teorii zarządzania ludźmi, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2014, nr 4.

• J.M. Moczydłowska, Efektywność zarządzania kapitałem ludzkim jako element efektywności organizacyjnej, [w:] Efektywność organizacji, praca zbiorowa pod redakcją M. Ciska, A. Marciniuk-Kluski, Wydawnictwo STUDIO EMKA, Warszawa 2013, s. 183 – 192.

• J.M. Moczydłowska, U. Widelska, Employer branding as a modern tool of enterprises image management (based on the example of Podlasie companies), [in:] Human Capital and Corporate Responsibility, F. Bylok, L. Cichobłaziński (ed.), Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2013, s. 157-166.

• J.M. Moczydłowska, Empowerment – upodmiotowienie we wspólnocie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2013, nr 11, s. 15-23.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie relacjami z pracownikami (ZRzP) – nowe spojrzenie na relacje organizacji z pracownikami, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIV, zeszyt 12, część II, 2013, s. 33-42.

• J.M. Moczydłowska, Koncepcja Positive Organizational Scholarship, [w:] Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod redakcją A. Sopińskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 53-63.

• J.M. Moczydłowska, Partycypacja pracowników w zarządzaniu mikro i małym przedsiębiorstwem (na podstawie badań w Polsce północno-wschodniej), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług.” 2011, nr 62, s. 373-380.

• J. Komorowski, J.M. Moczydłowska, Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009.

Zarządzanie zaufaniem

• J.M. Moczydłowska, Paradygmat relacji organizacji z pracownikami w zarządzaniu kapitałem ludzkim, „Marketing i Rynek” 2014, nr 5, s. 1135-1141.

• J.M. Moczydłowska, Kategoria zaufania w zarządzaniu kapitałem ludzkim w jednostkach administracji samorządowej, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2013, nr 3 (63)

• J.M. Moczydłowska, Zaufanie jako determinanta relacji przedsiębiorcy – przedstawiciele administracji publicznej, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 4, część 2, s. 75-86.
• J.M. Moczydłowska, Zaufanie a partycypacja pracowników, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2007, nr 2, s. 68-73.


Rozwój organizacji, rozwój lokalny

• J.M. Moczydłowska, Rozwój przedsiębiorstwa w koncepcji Positive Organizational Scholarship. Doświadczenia przedsiębiorstw polskich, [w:] Zarządzanie – teoria, praktyka i perspektywy, praca zbiorowa pod redakcją J. Adamczyka, H. Hall, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s. 251-260.

• J.M. Moczydłowska, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w regionie transgranicznym na przykładzie Podlasia, [w:] Przedsiębiorstwo, rynki i kultura w układzie transgranicznym, tom II, praca zbiorowa pod redakcją A. Iwacewicz-Orłowskiej, K. Meredyka, D. Sokołowskiej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2010, s. 105-122.

• J.M. Moczydłowska, Kapitał relacyjny a konkurencyjność przedsiębiorstw, (w:) Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, praca zbiorowa pod redakcją M. Ciska, S. Antczaka, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s. 67-74.

• J.M. Moczydłowska, Kapitał ludzki jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej Podlasia (w:) Atrakcyjność inwestycyjna regionu, praca zbiorowa pod redakcją A. Kopczuka, M. Proniewskiego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2005, s. 317-324.

• J.M. Moczydłowska, Kapitał ludzki przedsiębiorstwa a ocena jego wiarygodność, (w:) Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstw – ocena i kształtowanie, praca zbiorowa pod redakcją A. Kopczuka, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004, s. 270-274.

Negocjacje

• B.R. Kuc, J.M. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Difin,
Warszawa 2009.
• J.M. Moczydłowska, Style zarządzania a style negocjowania, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2005, nr 4, s. 9-13.
• J.M. Moczydłowska, Znaczenie umiejętności negocjacyjnych w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem, „Przegląd Organizacji” 2004, nr 12, s. 36-39.


Szkolnictwo wyższe, edukacja menedżerów, absolwenci na rynku pracy, zarządzanie karierą

• Badanie losów absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych województwa podlaskiego kształcących w zawodach technicznych i inżynierskich związanych z branżą maszynową, którzy ukończyli naukę w latach 2010-2012, praca zbiorowa pod redakcją J.M. Moczydłowskiej, Wojewódzki Urząd Pracy, Białystok 2013.

• Badanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych województwa podlaskie kierunków: informatycznych, turystycznych i medycznych, praca zbiorowa pod redakcją J.M. Moczydłowskiej, Wojewódzki Urząd Pracy, Białystok 2012.

• J.M. Moczydłowska, Zarządzanie karierą zawodową – podstawy teoretyczne, [w:] Badanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych województwa podlaskie kierunków: informatycznych, turystycznych i medycznych, praca zbiorowa pod redakcją J.M. Moczydłowskiej, Wojewódzki Urząd Pracy, Białystok 2012, s. 11-22.

• J.M. Moczydłowska, Partnerstwo szkół wyższych i biznesu w doskonaleniu kompetencji menedżerskich, (w:) Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, praca zbiorowa pod redakcją J.S. Kardasa, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009, s. 209-218.

• J.M. Moczydłowska, Evaluation in University – Level School Management Exemplified by the Faculty of Management and Marketing, the Ełk Branch of University of Finance and Management in Białystok, „Management” 2007, vol. 11, no. 2, s. 85-91.

• J.M. Moczydłowska, Szkolnictwo wyższe jako czynnik rozwoju Polski Północno-Wschodniej, II Regionalna Konferencja Młodych Pracowników Nauki „Czynniki rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej”, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok kwiecień 2005.

• J.M. Moczydłowska, Kształcenie polskich menedżerów w kontekście potrzeb współczesnych organizacji, „PROMETEUSZ”, Kwartalnik Naukowy Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, 2004, nr 3 (październik), s. 35-41.

• J.M. Moczydłowska, Psychologiczne uwarunkowania kariery zawodowej (w:) Funkcjonowanie firmy w otoczeniu rynkowym, praca zbiorowa pod redakcją T. Kowalewskiego, T. Korzeba, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Łomża 2003, s. 25-38.

Inne:

• J.M. Moczydłowska, The Information System and Attention Management Inside a Small Enterprise (Based on Research in the North-Eastern Part of Poland), [in:] International Conference Information Systems, P. Powell, M.B. Nunes, P. Isaias (ed.), IADIS International Association for Development of the Information Society, Aviva, Spain 2011, s. 343-346, ISBN: 978-972-8939-47-2

• J.M. Moczydłowska, Inteligencja rynkowa mikroprzedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług.” 2010, nr 50, s. 255-262.

• J.M. Moczydłowska, Kapitał przedsiębiorstwa – dylematy definicyjne, (w:) Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod redakcją J. Ostaszewskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 329-340.

• J.M. Moczydłowska, Rola komunikacji społecznej w procesie wejścia Polski do strefy euro, (w:) Polska w strefie euro. Szanse i zagrożenia, praca zbiorowa pod redakcją J. Ostaszewskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 369-376.

• J.M. Moczydłowska, Organizational Knowledge Measurement, VI International Conferences “Computer Information Systems and Industrial Management Applications”, IEEE Computer Society, Los Alamitos – Washington – Tokyo 2007.

• J.M. Moczydłowska, Motywacja do uczenia się języków obcych studentów kierunków biznesowych (na pods. badań przeprowadzonych wśród studentów zarządzania WSFiZ w Białymstoku Filia w Ełku) (w:) Edukacja dla przyszłości, praca zbiorowa pod redakcją J. Nosowicza, M. Pieklarz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2006, s. 59-68; (współautorstwo rozdziału – 30%).

• J.M. Moczydłowska, Psychospołeczny portret bezrobotnych beneficjentów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, (w:) Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Polski. Doświadczenia i perspektywy, praca zbiorowa pod redakcją A. Kopczuka, M. Proniewskiego Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2006, s. 311-316.

• J.M. Moczydłowska, Humanistyczne wyzwania w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Management” „Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania”, Akademia Podlaska, Instytut ORGMASZ, Siedlce czerwiec 2005.

• J.M. Moczydłowska, Organizacje pozarządowe wobec bezrobocia i pracy zawodowej kobiet, „Polityka Społeczna” 2002, nr 8, s. 8-11

Artykuły popularno – naukowe:

1. Bezcenne zdrowie. Jak ustrzec się przed „chorobami dyrektorskimi”?, „Personel” 1999, nr 5, s. 47-49.
2. Takt i argumenty. Zasady prowadzenia rozmowy o przyczynach zwolnienia podwładnego z pracy, „Personel i Zarządzanie” 2004, nr 4, s. 48-51.
3. Uwaga na manipulacje! Jak rozpoznać nieetyczne techniki stosowane w procesie negocjacji i ustrzec się przed ich skutkami, „Personel i Zarządzanie” 2004, nr 6, s. 52-56.
4. Jak ułatwić trudne wybory? Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji przez kadrę zarządzającą, „Personel i Zarządzanie” 2004, nr 7, s. 69-74.
5. Szaleństwo pracy. Kulturowe, społeczne i psychologiczne przyczyny pracoholizmu, „Personel i Zarządzanie” 2004, nr 9, s.110-114.
6. Świadomość europejska Polaków, „Pomosty. W kręgu nauki i biznesu” 2006, nr 1, s. 23-28.
7. Blisko domu. Rola wyższej uczelni w rozwoju regionu w opinii studentów WSFiZ w Białymstoku Filia w Ełku, „Pomosty. W kręgu nauki i biznesu” 2006, nr 2, s. 6-10.
8. Outplacement jako element polityki kadrowej nowoczesnych przedsiębiorstw, Materiały Konferencyjne „Profesjonalizm usług urzędu pracy” WUP, Białystok 29.11.2006.
9. Wizerunek urzędnika, „Pomosty. W kręgu nauki i biznesu” 2006, nr 5-6, s. 19-26.
10. Konkurencyjność na rynku pracy a cykl życia pracownika, „Polska the Times” z 20 maja 2013.
11. Oczekiwania pracodawców dotyczące kompetencji kadr kierowniczych odpowiedzialnych za funkcję personalną, „Dyskusje o zarządzaniu” 2013, nr 2, s. 40-43.
12. J.M. Moczydłowska, Upodmiotowiony urzędnik ‒ empowerment w sektorze publicznym?, „Przegląd Służby Cywilnej” 2015, nr 12 (34), s. 25 – 28.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego